Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wiedza (wiadomości i zrozumienie) - student:

  • wybiera cechy charakteryzujące działalność projektową;
  • wybiera cechy charakteryzujące działalność procesową;
  • rozpoznaje powody zarzadzania projektem;

Umiejętności- student:

  • ocenia znaczenie działalności projektowej;
  • identyfikuje przyczyny niepowodzeń projektów.