Teoria obwodów jest jedną z podstawowych dziedzin elektrotechniki obejmującą teoretyczną stronę zjawisk występujących w obwodach elektrycznych, w szczególności metody obliczeń rozpływu prądów i rozkładu napięć obwodu w stanie ustalonym i nieustalonym.

Analiza symboliczna obwodów w stanie ustalonym

Moduł ten poświęcony jest podstawowym pojęciom i prawom obwod w elektrycznych. Wprowadzone będzie pojęcie stanu ustalonego obwodu przy wymuszeniu sinusoidalnym oraz metody symbolicznej analizy obwodu bazujące na metodzie praw kirchhoffa, węzłowej, oczkowej i zastosowaniu twierdzenia Thevenina i Nortona. Zdefiniowane zostaną r żne pojęcia mocy elektrycznej oraz bilans mocy w obwodzie elektrycznym.

Stany ustalone w obwodach magnetycznie sprzężonych, niesinusoidalnych i trójfazowych

Moduł ten poświęcony jest złożonym obwodom elektrycznym w stanach ustalonych. Rozważone zostaną cewki magnetycznie sprzężone i metody analizy obwod w zawierających sprzężenia magnetyczne. W rozdziale drugim przedstawione zostanie zastosowanie szeregu Fouriera w analizie obwod w o wymuszeniach niesinusoidalnych. Dwa ostatnie rozdziały są poświęcone analizie obwod w tr jfazowych i składowym symetrycznym.

Stany nieustalone w obowodach

Moduł ten poświęcony jest w całości stanom nieustalonym w obwodach elektrycznych. Wprowadzono pojęcie praw komutacji i opisu obwodu w stanie przejściowym przy wykorzystaniu zmiennych stanu oraz opisu operatorowego Laplace’a. Zaproponowano modele operatorowe element w obwodu pozwalające w prosty spos b uzyskać rozwiązanie stanu nieustalonego. Rozważono przypadki szczeg lne stan w nieustalonych w obwodzie RL, RC i RLC.

Opis operatorowy obwodów

Moduł ten przedstawia pojęcia związane opisem obwodu traktowanego jako „czarna skrzynka” o jednym wejściu i jednym wyjściu. Wprowadzono pojęcie transmitancji operatorowej i zdefiniowano r żne rodzaje transmitancji oraz metod ich wyznaczania wykorzystujących impedancje operatorowe element w. Wprowadzono pojęcie stabilności obwodu i udowodniono związek stabilności z położeniem biegun w na płaszczyźnie zmiennej zespolonej. Zdefiniowano charakterystyki częstotliwościowe układu...

Wybrane zastosowania czwórników i grafy masona

Moduł ten przedstawia wybrane zastosowania czw rnik w, użytecznych praktycznie w implementacji analogowej obwod w elektrycznych. Omawia między innymi żyrator, konwerter ujemno-impedancyjny oraz wzmacniacz operacyjny, traktowany jako idealne źr dło napięciowe sterowane napięciem o nieskończonym wzmocnieniu. Wykorzystując wzmacniacz operacyjny pokazano typowe jego zastosowania w implementacji sumatora wagowego, członu r żniczkującego, całkującego, przesuwnika fazowego, ...