Przedmiot „Przetwarzanie Sygnałów w Telekomunikacji” zapoznaje studenta z sygnałami występującymi w łączach telekomunikacyjnych. Omówione będą narzędzia służące do opisu sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, przetworzenia sygnałów analogowych na postać cyfrową, kompresji sygnału mowy, innych sygnałów akustycznych oraz obrazów. Przedstawione będą zagadnienia transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych, w tych algorytmów detekcji sygnałów w obecności szumu. 
Istotną częścią przedmiotu są eksperymenty symulacyjne ilustrujące problemy przedstawione w podręczniku. Niektóre z tych symulacji mają charakter ćwiczeń laboratoryjnych „na odległość”, których wykonanie ma wpływ na zaliczenie przedmiotu.

Opracowując podręcznik zakładano, że student powinien znać podstawy przetwarzania sygnałów analogowych (transformata Fouriera, filtracja), pożądana byłaby też znajomość podstaw przetwarzania sygnałów dyskretnych, w zakresie objętym programem wykładu "Przetwarzanie sygnałów”. Tym niemniej opracowano krótkie repetytoria, w celu ujednolicenia notacji i wprowadzenia do zagadnień omawianych na wykładzie.

W bibliotece przedmiotu zamieszczono ponadto nagrane wykłady, obejmujące zagadnienia opisane w podręczniku. Nagrane wykłady zawierają głównie materiał z podręcznika, zawierają też treści wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie (np. wyprowadzenia wzorów). W ten sposób autor podręcznika chciał zaspokoić ciekawość bardziej dociekliwych słuchaczy. Nagrania proszę traktować jako materiał uzupełniający, podstawą studiowania przedmiotu jest podręcznik.

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji - informacje o przedmiocie.pdf

Sygnały analogowe i cyfrowe

W Module 1 przedstawiono metody analizy sygnał w w dziedzinie czasu i częstotliwości, z naciskiem na sygnały czasu dyskretnego. Por wnano narzędzia analizy widmowej, jak Transformata Fouriera w czasie ciągłym i dyskretnym, Dyskretna Transformata Fouriera, Dyskretna Transformata Kosinusoidalna. Przedstawiono zagadnienie filtracji cyfrowej z zastosowaniem Transformaty Zet. Z Modułem 1 powiązane są dwie serie eksperyment w ilustrujące wykład (Pr bkowanie i Transformaty DFT i ...

Transmisja analogowa i cyfrowa

Moduł 2 odnosi się do transmisji analogowej i cyfrowej, z naciskiem na tę drugą. W skr cie om wiono modulacje analogowe AM i FM, gł wna część tekstu obejmuje kody transmisyjne i modulacje cyfrowe. Przedstawiono zagadnienie odbioru optymalnego oraz ograniczenia parametr w transmisyjnych wynikające z twierdzenia Shannona o przepustowości kanału. Z transmisją wiążą się dwa ćwiczenia laboratoryjne (Kody transmisyjne i Modulacje cyfrowe) opisane w Module 4.

Kompresja sygnałów

Moduł 3 obejmuje zagadnienia kodowania i kompresji sygnał w mowy, muzyki oraz obrazu. Om wione są metody kodowania źr dłowego i kompresji: kwantyzacja skalarna i wektorowa, kodowanie predykcyjne, kodowanie transformaty. Z Modułem 3 powiązane są dwie serie eksperyment w ilustrujące wykład (Kwantyzacja wektorowa i Kodowanie transformaty sygnału audio) oraz dwa ćwiczenia laboratoryjne (Kwantyzacja skalarna i Kompresja sygnału mowy).

Ćwiczenia laboratoryjne i symulacje ilustrujące wykład PSwT

Moduł 4 obejmuje szczeg łową dokumentację 5 ćwiczeń laboratoryjnych i 4 serii symulacji ilustrujących wykład. Udostępniono programy symulacyjne, instrukcje wykonywania ćwiczeń i filmy (.mp4) demonstrujące obsługę program w.