Cel przedmiotu:
  • Po odbyciu kursu jego uczestnik nabywa umiejętności modelowania fizycznego i matematycznego ruchu statku powietrznego oraz potrafi zbadać jego własności dynamiczne.
Zakres wiedzy:
  • Wiedza: Uczestnik ma podstawową wiedzę w zakresie modelowania ruchu statku powietrznego.
  • Umiejętności: Uczestnik potrafi przeprowadzić symulacje numeryczne oraz przeprowadzić analizę ruchu obiektu.
  • Kompetencje personalne i społeczne: Uczestnik potrafi formułować priorytety w badanych zagadnieniach oraz pracować samodzielnie w zakresie poszukiwania informacji i realizacji założonego celu.