Cel przedmiotu:

  • Po odbyciu kursu uczestnik nabywa umiejętności klasyfikacji oraz doboru technik szybkiego prototypowania oraz w zakresie projektowania, wytwarzania i pomiarów części maszyn przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. 

Zakres wiedzy: 

  • Wiedza: uczestnik ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania obiektów przestrzennych.
  • Umiejętności: uczestnik potrafi przeprowadzić proste symulacje numeryczne oraz przeprowadzić analizę otrzymanych wyników.
  • Kompetencje personalne i społeczne: uczestnik potrafi identyfikować i formułować priorytety w badanych zagadnieniach oraz pracować samodzielnie w zakresie realizacji założonego celu.