Rewolucyjny rozwój technologii mikroelektronicznych spowodował, że projektowanie systemów cyfrowych może być realizowane wyłącznie za pomocą komputerowych narzędzi projektowania przystosowanych do przetwarzania dużych ilości różnorodnych danych. Celem materiałów dydaktycznych jest omówienie zaawansowanych metod syntezy logicznej niezbędnych zarówno w projektowaniu systemów cyfrowych jak też w analizie i eksploracji danych. Dlatego głównymi zagadnieniami omawianymi w materiałach są metody minimalizacji i dekompozycji funkcji boolowskich, jak też redukcja atrybutów i indukcja reguł decyzyjnych. Takie ujęcie tych zagadnień jest zgodne z pilną potrzebą ważnych zastosowań takich jak: dystrybucja adresów IP, skanowanie wirusów, wykrywanie niepożądanych danych, itp. Nie mniejsze potrzeby stosowania zaawansowanych metod syntezy logicznej dotyczą analizy i eksploracji danych. Inaczej mówiąc celem tego podręcznika jest przygotowanie przyszłych inżynierów do umiejętnego wykorzystania ogromnego potencjału syntezy logicznej o czym świadczą wyniki prezentowanych metod i algorytmów.

Synteza logiczna - pojęcia podstawowe

Synteza logiczna jest gałęzią wiedzy, kt ra w ostatnich latach rozwijała się niezwykle intensywnie, a jej zastosowania szybko przekroczyły granice tradycyjnej dziedziny układ w cyfrowych, dochodząc do obszar w wiedzy zaliczanej do szeroko rozumianych technik informacyjnych, a nawet informatyki. Przyczyną tej sytuacji jest z jednej strony rozw j technologii mikroelektronicznych, a z drugiej coraz większe zapotrzebowanie na analizę i eksplorację danych.

Układy sekwencyjne

Synteza logiczna - układy sekwencyjne

Synteza logiczna w zadaniach

Om wione w podręczniku „Synteza logiczna” metody syntezy i symulacji układ w logicznych dotyczą najważniejszych i aktualnych problem w projektowania układ w cyfrowych (w technologiach programowalnych układ w FPGA). Większość z nich wymaga stosowania zaawansowanych algorytm w wykorzystujących najnowsze metody redukcji argument w i dekompozycji funkcjonalnej przystosowane do obliczeń praktycznych. Programy oparte na tych algorytmach są zamieszczone w katalogu „Komputerowe ...

Synteza logiczna - wykłady

Przezentacje i wykłady z przedmiotu synteza logiczna

Synteza logiczna - eksperymenty i testy

Eksperymenty i testy z przedmiotu synteza logiczna