Podejmowane zagadnienia dotyczą przede wszystkim koncepcji, technologii i zastosowań multimediów, które stanowią dziś dominującą formę przekazu niemal każdej informacji, ale też gromadzenia i współdzielenia wiedzy oraz prowadzenia nowych badań poznawczych. Technologie multimedialne wykorzystywane są też w rozrywce, kulturze, sporcie itd. Internet jest z istoty swej multimedialny, tak jak telewizja, kino, galerie handlowe, a nawet radio.

Multimedia są formą złożoną, wykorzystują teorię, technologie i doświadczenie różnych obszarów techniki, w tym rejestratorów dźwięku i obrazu, systemów pomiarowych, teorii sygnałów, systemów telekomunikacji, informatyki zasobów, oprogramowania, systemów informacyjnych, sztucznej inteligencji, systemów wizualizacji, odtwarzania dźwięku itd. itp. Nie sposób omówić wszystkich istotnych tutaj zagadnień, ani nawet pobieżnie ich scharakteryzować.

Tematyka bloku dydaktycznego koncentruje się natomiast na teorii przekazu informacji i szczególnej roli semantycznych modeli użytkowych. Nawiązuje więc do pierwotnego, głębszego rozumienia informacji ukierunkowanej na zaspokojenie realnych potrzeb odbiorcy. Rdzeniem jest szukanie równowagi pomiędzy automatyzmem najnowszych rozwiązań, np. dotyczących metod uczenia maszynowego, a pomocniczą, wspomagającą rolą technik wzmacniających potencjał użytkowy czy poznawczy człowieka. Na bazie podstaw teorii informacji wyjaśniana jest istotna rola pomiaru, przetwarzania i reprezentowania sygnałów, analizy i ekstrakcji, ale też opisu i porządkowania form opisu treści. Zmieniające się technologie akwizycji, kodowania, transmisji czy prezentowania sygnałów stanowią jedynie dowody dużego znaczenia pragmatyki rozwijanych technologii multimedialnych, wynikających z modeli semantycznych i uzupełniających stosowane kryteria użytkowe doskonaląc pomiar, transmisję, a przede wszystkim synergiczną percepcję istoty przekazu multimedialnego.

Rolą poruszanych zagadnień jest więc ogniskowanie olbrzymiego potencjału współczesnych technologii cyfrowych na maksymalnych korzyściach poznawczych użytkowników, które wspomagają, dają szanse wyboru oraz pokonania ograniczeń personalnie/podmiotowo określonego użytkownika

Definiowanie multimediów i zdobywanie informacji

Rzeczywistość multimedialna jest dziś obszerna, r żnorodna, bogata i r żnorako rozumiana. Nierzadko bogactwo technologii przesłania istotę multimedi w, a własne oczekiwania i odczucia deformują zaś obiektywne założenia i konkretne przesłanki czy fundamenty tego zjawiska. To co dane w pojęciu zmysłowym przykrywa nierzadko źr dło i zasadniczy sens, czyli myśl, kt ra stoi za techniczną ”konstrukcją nośną” tego zjawiska. Poznanie zaś na spos b multimedialny może niestety nie ...

Doskonalenie odbioru informacji multimedialnych

W rozdziale tym scharakteryzowano wybrane metody komputerowego przetwarzania (w skr cie – obr bki) multimedi w, przekształcające jej reprezentację pod kątem określonych zastosowań, ze szczeg lnym uwzględnieniem charakteru przekazywanej informacji. Wielość i r żnorodność stosowanych rozwiązań, sprawdzonych metodologii konstrukcji algorytm w i całych narzędzi, stanowiących o

sile wsp łczesnych multimedi w, zmusza do prezentacji jedynie wybranych metod ulepszania danych, ...

Przekazywanie informacji multimedialnych

Do najistotniejszych zagadnień poruszonych w tym module należy charakterystyka specyfiki przekazu multimedialnego -- zintegrowanej wymiany informacji z podmiotową rolą odbiorcy oraz innowacyjnymi intencjami nadawcy, uwzględniającą szczeg lną wagę reprezentowania informacji przy r żnorodnej treści i formie przekazywanych danych. Przytoczono szereg aplikacji, zwr cono uwagę na rosnącą skalę i r żnorodność zastosowań -- od tych typowych, powszechnie znanych, po wysoce ...

Użytkowanie multimediów

Zasadniczym obszarem zainteresowań są wybrane zastosowania multimedi w. Poprzez opis konkretnych form, implementacji, badań i eksperyment w, ale też analizę narzędzi, system w czy urządzeń poznajemy konkretne realizacje metod użytkowania multimedi w. Celem jest poznanie potencjału dzisiejszych multimedi w, weryfikacja teoretycznych podstaw, algorytm w, fundamentalnych koncepcji pozyskiwania i przekazu informacji, optymalizacji warunk w jej odbioru i wykorzystania w ...