Grafika komputerowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin informatyki w ostatnich latach. Związane jest to z bardzo szerokim wykorzystywaniem grafiki w różnych dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z informatyką. Materiały dydaktyczne zawarte w czterech modułach obejmują podstawowy wykład dla tego przedmiotu. Omówiono następujące zagadnienia: podstawy grafiki komputerowej, operacje rastrowe i przekształcenia geometryczne, modelowanie obiektów, rzutowanie, eliminacja elementów zasłoniętych, światło, barwa i percepcja wzrokowa, modelowanie rozchodzenia się światła na potrzeby grafiki komputerowej, tworzenie i nakładanie tekstur, animacja komputerowa.


Część 1. Wstęp, podstawowe operacje grafiki komputerowej

Pierwszy moduł jest wprowadzeniem do grafiki komputerowej. Po przedstawieniu dziedzin obejmujących techniki obrazowe (grafika, przetwarzanie obrazów i rozpoznawanie obrazów) oraz historii i zastosowań grafiki komputerowej, omówione są podstawowe zagadnienia przedmiotu. Podstawowe operacje rastrowe, elementy geometrii obliczeniowej jako narzędzie rozwiązywania problemów geometrycznych. Przedstawione są także współrzędne jednorodne i znormalizowane oraz zestaw ...

Część 2. Kreowanie wirtualnego świata

Drugi moduł obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem obiektów oraz rzutowaniem świata trójwymiarowego na płaszczyznę. Uzupełnieniem jest eliminacja elementów zasłoniętych jako podstawowy mechanizm kreowania poprawnego widoku wirtualnego świata. Modelowanie obiektów obejmuje podstawowe zagadnienia  związane z poprawnością i efektywnością opisu, metody opisu krzywych i powierzchni z wykorzystaniem odpowiednich równań parametrycznych, a także metody modelowania ...

Część 3. Światło, barwa i problemy renderowania

Moduł trzeci obejmuje zagadnienia związane z opisem rozchodzenia się światła w wirtualnym świecie. Przedstawione są podstawowe zasady opisu światła i barwy oraz budowa i właściwości percepcyjne zmysłu wzroku. Przedstawione są modele opisu odbicia światła od powierzchni materiału oraz metody rozwiązania zagadnienia oświetlenia globalnego: metoda śledzenia promieni (ray tracing) oraz metoda energetyczna (radiosity).


Część 4. Dążenie do realizmu

Moduł czwarty zawiera podstawowe zagadnienia związane z dążeniem do realizmu przy tworzeniu grafiki komputerowej zarówno statycznej jak i dynamicznej. Omówione są zagadnienia budowania i nakładania tekstur oraz problemy percepcji złożonych obrazów rastrowych. Omówione są podstawy animacji komputerowej z uwzględnieniem technik przechwytywania ruchu (motion capture) oraz problemy percepcji obrazów ruchomych.