Moduł Programowanie wprowadza uczestników w fascynujący świat tworzenia oprogramowania. Uczestnicy zdobywają w nim niezbędne umiejętności i wiedzę, aby projektować, pisać i debugować kod komputerowy w języku C++. Poprzez praktyczne ćwiczenia i projekty uczestnicy rozwijają logiczne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów oraz kreatywność. Moduł ten stanowi solidne wprowadzenie do programowania oraz metodologii pracy w branży IT. 

1. Struktura programu

W module przedstawione zostały podstawowe informacje związane z zagadnieniem programowania w języku C++. W opisie zawarto opis podstawowej składni języka C++ wraz z podaniem najważniejszych definicji. Zamieszczono podstawową strukturę aplikacji konsolowej w języku C++ wraz z omówieniem poszczególnych elementów składowych. 

2. Podstawowe instrukcje i typy danych

W ramach modułu zostaną omówione fundamentalne typy danych, takie jak liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe, znaki i ciągi znaków. Czytelnik dowie się, jak deklarować zmienne i przypisywać im wartości, co stanowi podstawę manipulacji danymi w programie. W poszczególnych elementach modułu przedstawione zostaną podstawowe sposoby obsługi konsoli. Omówione zostaną operacje umożliwiające wyświetlanie danych na ekranie konsoli oraz umożliwiające odczytywanie danych ...

3. Wyrażenia i pętle

W ramach modułu skupimy się na omówieniu różnych rodzajów wyrażeń. Zostaną przedstawione elementy języka które są wykorzystywane do budowy wyrażeń takie jak: stałe, zmienne, nawiasy okrągłe, operatory matematyczne, operatory relacji, operatory logiczne, a także funkcje. Umożliwi to czytelnikowi na efektywne wykonywanie różnorodnych operacji na danych. Następnie skupimy się na pętlach, takich jak pętla for, pętla while i do-while. Przeanalizujemy ich zastosowania i różnice,...

4. Złożone struktury danych

W tym rozdziale zostaną omówione złożone struktury danych, takie jak tablice jednowymiarowe oraz dwuwymiarowe. W ramach opisu zostaną przedstawiona ich budowa oraz sposób dostępu do poszczególnych elementów. Omówione zostaną także tablice struktur, gdzie poszczególne elementy tablicy zawierają bardziej złożone struktury danych. Przedstawione zostanie w jaki sposób deklarować, inicjalizować i manipulować danymi w takich strukturach, co stanowi kluczowy element skutecznego ...